24 sierpnia 2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019


Informuję, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września 2018r. Na godzinę 8.00 zapraszamy do kaplicy na Mszę Świętą, następnie uroczystość w szkole od  godziny 9.00. Planowane zakończenie godzina 10.15. Jeśli jest konieczność opieki świetlicowej w tym dniu proszę zgłosić ten fakt w sekretariacie.

RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

         Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Więckowicach 62-070 Dopiewo, ul. Gromadzka 7 pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w ZSP Więckowice, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Więckowicach ul. Gromadzka 7 62-070 Dopiewo, e-mail: [email protected]


2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni:

Sebastian Łabowski
adres e-mail: [email protected] 

3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody
na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych
przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych
osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się
na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych
stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym
z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego
przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania.
Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie,
które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.