24 kwietnia 2019

Opieka w dniach 24-25.04.2019

Informujemy, że w dniach 24-25 kwietnia placówka nadal pozostaje zamknięta. Opieka świetlicowa nad dziećmi  - jak dotychczas - w godz. 7.30-15.30 w jednej grupie dla szkoły i przedszkola.  Następną informację przekażemy w dniu 26.04. w godzinach popołudniowych.

23 kwietnia 2019

24 kwietnia 2019r- szkoła zamknięta

Witam, informujemy Państwa, że dniu jutrzejszym czyli 24.04.2019 szkoła będzie w dalszym ciągu zamknięta z powodu strajku. W wyjątkowych sytuacjach dziecko może skorzystać ze świetlicy szkolnej, dzieci przedszkolne i szkolne razem z liczbie do 25 dzieci ( jak dotąd). Opiekę będzie sprawować dyrektor szkoły. Szkoła nie zapewnia dowozów i wyżywienia. W dniu jutrzejszym około 16.00 przekażemy Państwu dalsze informacje.


17 kwietnia 2019

ŻYCZENIA WIELKANOCNE


     Z okazji zbliżającej się Wielkanocy


                                  Zdrowych, pogodnych Świąt,
                                pełnych wiary, nadziei i miłości. 
                                Radosnego, wiosennego nastroju, 
                            serdecznych spotkań w gronie rodziny
                                             i wśród przyjaciół 
                                         oraz wesołego Alleluja.
                                                                                    
                                                                                       życzą:
                                                                                                           Dyrektor Szkoły,
                                                                                                         Grono pedagogiczne
                                                                                                   oraz pracownicy Szkoły 

STRAJK TRWA

Strajk trwa
W dniach 18-23.04.2019r. trwa wiosenna przerwa świąteczna, w tych dniach nauczyciele nie prowadzą żadnych zajęć.

Dla dzieci z przedszkola, w wyjątkowych sytuacjach, opiekę może sprawować tylko dyrektor szkoły, na takich samych zasadach jak podano we wcześniejszych komunikatach. Następna informacja we wtorek 23.04.2019r.

W tych dniach nie jest zapewnione wyżywienie.

12 kwietnia 2019

WAŻNE!!!!

Drodzy Rodzice

Informuję, że egzamin ośmioklasisty odbędzie się zgodnie z harmonogramem. 

Na czas egzaminu nauczyciele, którzy aktualnie nie przebywają na L-4 (jest nas niewielu) postanowili dla dobra uczniów przerwać strajk. 
Szkoła w dalszym ciągu jest zamknięta, nie jest możliwa normalna praca, 
W związku z tym od poniedziałku do środy (czas egzaminów) dyrektor zapewnia opiekę świetlicową w grupie 25 dzieci łącznie przedszkole i szkoła w godzinach 7.30 -15.30, bez wyżywienia. 
Od środy nauczyciele będą dalej strajkować.

9 kwietnia 2019

WAŻNE !!!


Informuję, że w dalszym ciągu przedszkole i szkoła są zamknięte, aktualnie do piątku tj. 12.04.2019r, W wyjątkowej sytuacji dyrektor może zapewnić opiekę na dotychczasowych warunkach.
placówka w tych dniach nie zapewnia wyżywienia i dowozu uczniów

Następny komunikat pojawi się w piątek  ok. godz. 18.00.
                                                                                                         Dyrekcja Szkoły

8 kwietnia 2019

WAŻNE !!!

Szanowni Państwo,

Informuję, że egzamin ósmoklasisty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Więckowicach odbędzie się zgodnie z planem.

Jednocześnie powiadamiam, że przedszkole i szkoła w dniu jutrzejszym jest zamknięta, a dyrekcja szkoły zapewnia w tym dniu opiekę nad uczniami na takich samych zasadach jak w dniu dzisiejszym czyli w liczbie do 25 uczniów (łącznie przedszkole i szkoła), w godzinach od 7.30 do 15.30. Placówka w tym dniu nie zapewnia wyżywienia i dowozu uczniów.

Informację na temat zajęć opiekuńczych w dniach 10-12 kwietnia (czas egzaminów gimnazjalnych) przekażemy w dniu jutrzejszym do godziny 18.00                                                                                                 Dyrekcja szkoły 

2 kwietnia 2019

WIOSENNY ODPOCZYNEK


Strajk

Szanowni Państwo, 

Z przeprowadzonego w naszej szkole referendum strajkowego wynika, 93,3% nauczycieli i pracowników placówki opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowej. W związku z powyższym zachodzi uzasadniona obawa, że wraz z rozpoczęciem w zespołu akcji strajkowej planowanej od 8.04.2019 r. dyrektor nie będzie miał możliwości zapewnienia opieki dzieciom i uczniom. 

z wyrazami szacunku,  


Dyrektor Szkoły Barbara Tomkowiak


INFORMACJA dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk.
Rodzic ucznia do lat 8
Informujemy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632).
Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika. Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, szkole, do którego/ej uczęszcza dziecko pracownika). O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności pracownik jest zobowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.
Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.). Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru składki  (art 35 ust. 1 ww. ustawy). Powyższe uprawnieni przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym mogą zapewnić dziecku opiekę.
By uzyskać zasiłek opiekuńczy trzeba złożyć u pracodawcy lub w ZUS oświadczenie o nieoczekiwanym zamknięciu placówki oraz odpowiedni wniosek (Z-15A)

Rodzic ucznia do lat 14
Każdemu rodzicowi pracującemu na umowę o pracę przysługują 2 dni na opiekę nad „dzieckiem zdrowym”, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia - art. 188 Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917)

Rodzic każdego ucznia
1.      Urlop na żądanie – pracownik nie musi wcześniej uzasadniać z przełożonym wolnego, trzeba go jednak uprzedzić w konkretnym dniu, że nie będzie nas w pracy - art. 1672 Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917)
2.      Istniej oczywiście też możliwość wzięcia urlopu wypoczynkowego.